ورود به سیستم
پوستر کنفرانس
زمان باقیمانده
مهلت ارسال مقاله:
برگزاری کنفرانس:
7. کارگروه علمی- مقالات ، داوران، کارگاهها و سخنرانی
1396/04/12 - 11:28

 

کارگروه علمی

ردیف

نام  و نام خانوادگی

جایگاه سازمانی

سمت

1

دکتر خدام دانشگاه صنعتی اراک  دبیر

2

دکتر شاطری دانشگاه صنعنی اراک عضو

3

علی اکبر بصیری مدیر دفتر تحقیقات توزیع برق عضو

4

علی صفری معاونت برنامه ریزی برق باختر عضو  

5

مهدی خیراندیش معاونت برنامه ریزی آب منطقه ای  عضو 

6

محمد شمسی خانی اداره تحقیقات آب و فاضلاب روستایی عضو
7

مهران مامقانی نژاد

دفتر بهره وری آب و فاضلاب شهری عضو
8

دکتر علی اصغر قدیمی

دانشگاه اراک عضو
9

دکتر مرادی

دانشگاه صنعتی اراک عضو
10

دکتر مظفری

مدیرگروه آب اراک- دانشگاه اراک عضو
11

دکتر عباس کریمی

دانشگاه صنعتی اراک عضو
12

علی صفری

معاونت برنامه ریزی برق باختر عضو
13

علی رضا خیراندیش

رییس اداره آماربودجه عضو
14

مجمد نیکویی دیارجان

دفتر برنامه ریزی-شرکت توزیع برق عضو
15

منصور عبدی

گروه کارشناسان خط و پست-برق باختر عضو 
16

وحید آقاجانی

رییس انجمن علمی دانشجویی عضو
17

محمدسعید مقدسی

اداره بحران-آب و فاضلاب روستایی عضو
18

مجتبی مرادی

مدیرمطالعات منابع آب-آب منطقه ای عضو

 

Copyright © 2017 4GIS. All rights reserved. Created and Supported by Iman Akbari