ورود به سیستم
پوستر کنفرانس
زمان باقیمانده
مهلت ارسال مقاله:
برگزاری کنفرانس:
7. کارگروه علمی- مقالات ، داوران، کارگاهها و سخنرانی
1396/04/12 - 11:28

 

کارگروه علمی

ردیف

نام  و نام خانوادگی

جایگاه سازمانی

سمت

1

دکتر خدام دانشگاه صنعتی اراک  دبیر

2

دکتر شاطری دانشگاه صنعنی اراک عضو

3

علی اکبر بصیری مدیر دفتر تحقیقات توزیع برق عضو

4

وحید فرجی شرکت توزیع برق استان مرکزی عضو  

5

محمد شمسی خانی اداره تحقیقات آب و فاضلاب روستایی عضو
6

مهران مامقانی نژاد

دفتر بهره وری آب و فاضلاب شهری عضو
7

دکتر علی اصغر قدیمی

دانشگاه اراک عضو
8

دکتر مرادی

دانشگاه صنعتی اراک عضو
9

دکتر عباس کریمی

دانشگاه آزاد اسلامی اراک عضو
10

علی صفری

معاونت برنامه ریزی برق باختر عضو
11

مجمد نیکویی دیارجان

دفتر برنامه ریزی-شرکت توزیع برق عضو
12

محمدسعید مقدسی

اداره بحران-آب و فاضلاب روستایی عضو
13

مجتبی مرادی

مدیرمطالعات منابع آب-آب منطقه ای عضو

 

Copyright © 2018 4GIS. All rights reserved. Created and Supported by Iman Akbari