ورود به سیستم
پوستر کنفرانس
زمان باقیمانده
مهلت ارسال مقاله:
برگزاری کنفرانس:
8.کارگروه سایت اینترنتی
1396/04/12 - 11:27

 

سایت اینترنتی

 

ردیف

نام  و نام خانوادگی

جایگاه سازمانی

سمت

1

علی اکبر بصیری دفترتحقیقات-شرکت توزیع برق دبیر

2

دکتر خدام دانشگاه صنعتی اراک  عضو

3

سعید محمودی فراهانی گروه شبکه شرکت توزیع عضو

4

مریم آجرلی کارشناس روابط عمومی-شرکت توزیع برق  عضو

5

اعظم اله داد کارشناس فن آوری-شرکت توزیع برق عضو

6

وحید فرجی شرکت توزیع برق استان مرکزی عضو
Copyright © 2018 4GIS. All rights reserved. Created and Supported by Iman Akbari